Zoek

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden betekent “Petra Boutique Finds” (“PBF”) de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem Nr 76602672 en BTW NL 8606 9655 8 B01

1.2 Klant betekent iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke of rechtspersoon, die een bestelling plaatst bij “Petra Boutique Finds.com” (“PBF”).

Artikel 2: Toepasbaarheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij “PBF”.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2.4 “PBF” behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer een orderbevestiging van een klant per e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Artikel 4: Persoonsgegevens

De door de klant verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door “PBF” en zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Verwerking van de bestelling, betaling daarvan en levering op het juiste afleveradres

– Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van onze webshops

– In de toekomst, alle informatie over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant heeft gekozen)

Artikel 5: Aanbod

5.1 “PBF” verkoopt tweedehands artikelen (vintage en antiek), eventuele gebruikssporen kunnen niet worden uitgesloten. Dit is onderdeel van het product. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten. Kleine gebruikssporen, die niet storend zijn, zijn normaal. Indien een artikel significante gebruikerssporen heeft zal dit altijd bij het artikel worden vermeld.

5.2 Informatie, beschrijving, foto’s/afbeeldingen, mondelinge, telefonische of e-mailcommunicatie verstrekt door “PBF” met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product duidelijk afwijkt van de informatie op de website zal “PBF” passende maatregelen nemen om de klant tegemoet te komen.

5.3 “PBF” kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant in redelijkheid naar maatschappelijke opvattingen had moeten begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6: Prijzen en betalingen

6.1 Alle door “PBF” vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 De producten zijn margeposten (geen btw-posten) en vallen onder de margeregeling. Voor margeposten staat geen btw vermeld op de factuur. Btw is dus niet aftrekbaar.

6.3 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Ideale betaling

– Vooruitbetaling per bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten, over.

– Creditcard (alle gangbare kaarten)

– PayPal

6.4 Het product wordt pas verzonden nadat het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven.

6.5 “PBF” behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 Speciale aanbiedingen zijn alleen geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 7: Verzending

Verzendkosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode en de grootte van het pakket. De prijzen staan vermeld op de site. Zendingen worden zoveel mogelijk gecombineerd. Neem contact met ons op voordat u koopt, maar de meeste artikelen kunnen ook worden gecombineerd in het winkelwagentje.

Artikel 8: Douane- en invoerbelasting

Kopers zijn verantwoordelijk voor eventuele douane- en invoerbelastingen die van toepassing kunnen zijn. “PBF” is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen als gevolg van de douane.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van de producten gaat reeds over wanneer de producten worden aangeboden op het door de klant opgegeven afleveradres. Indien de klant de producten niet ontvangt, zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening.

Artikel 10: Retourneren

10.1 Indien gewenst kan een artikel worden geretourneerd. Neem direct na ontvangst per e-mail contact met ons op. Retourneren is mogelijk binnen 21 dagen na aankoop/ontvangst van het artikel.

10.2 Kopers zijn verantwoordelijk voor de retour verzendkosten. Als het artikel niet in de oorspronkelijke staat wordt geretourneerd, is de koper verantwoordelijk voor elk waardeverlies. Het aankoopbedrag exclusief verzend- en transportkosten wordt gerestitueerd. Nadat het bovenstaande proces met succes is voltooid.

10.3 “PBF” behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of slechts een deel van het bedrag terug te betalen als de producten niet in dezelfde staat terugkomen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen/foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite of promotie daarvan berusten bij “PBF” andere auteursrechthebbenden foto’s, afbeeldingen en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kunnen partijen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Artikel 13: Schadevergoeding

13.1 “PBF” kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan haar opzet of schuld kan worden toegerekend, dan wel die is ontstaan door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

13.2 “PBF” is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade als gevolg van onjuist gebruik of een gebrek dat niet door “PBF” kon worden voorzien.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.